ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาสภาพจริงและความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัด การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,23:36  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,14:35  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รู้จักร่างกายและคุณค่าของชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายโสภณ หลอดแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563,14:30  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวด รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:20  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวดรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายณชล ลิ้มภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:12  อ่าน 449 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยะ บุญเจือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:10  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยะ บุญเจือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:09  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางชื่นศุกร์ แสงวงกาโร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,12:06  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.เขต 1 จังหวัดชลบุรี กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) ระดับ ป.4- ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,11:51  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออก กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนองาน (Presentation) ระดับ ป.4- ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2562,11:41  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..