ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมแบตมินตันชาย-หญิงคู่ รุ่น12 ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่36ระดับภาคตะวันออก วังน้ำเย็นเกมส์4
ชื่ออาจารย์ : นายคณาธิป เจริญศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,16:58  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ได้รับรางวัลชมเชยการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,16:34  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน (ระดับชั้น ม.1 - ม.6)ได้รับรางวัลรางชมเชย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางชื่นศุกร์ แสงวงกาโร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,16:32  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน (ระดับชั้น ม.1 - ม.6)ได้รับรางวัลรางชมเชย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายณชล ลิ้มภักดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,16:31  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ได้รับรางวัลชมเชยการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,16:28  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการประกวดทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2561,16:01  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม วัฒนชีพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,15:33  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) โดยใช้แบบฝึกส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรางค์ วิเชียรพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,15:27  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดการสอนระบำนาฏยนารีชลบุรีเริงระบำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธิติสรณ์ ทองชายเดช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,15:43  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี คุณสารวนิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,16:07  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..