ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายมณฑลธน ไชยเสน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,12:25  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุกัญญา นุ้ยแม้นเนตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2561,09:52  อ่าน 719 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมแบตมินตันชาย-หญิงคู่ รุ่น12 ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่36ระดับภาคตะวันออก วังน้ำเย็นเกมส์4
ชื่ออาจารย์ : นายคณาธิป เจริญศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,16:58  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ได้รับรางวัลชมเชยการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,16:34  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน (ระดับชั้น ม.1 - ม.6)ได้รับรางวัลรางชมเชย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางชื่นศุกร์ แสงวงกาโร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,16:32  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน (ระดับชั้น ม.1 - ม.6)ได้รับรางวัลรางชมเชย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายณชล ลิ้มภักดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,16:31  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ได้รับรางวัลชมเชยการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,16:28  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการประกวดทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2561,16:01  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางประนอม วัฒนชีพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,15:33  อ่าน 192 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) โดยใช้แบบฝึกส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุรางค์ วิเชียรพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,15:27  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..