วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

 

เน้นการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามัย รักษ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาทรัพยากรการศึกษา โดยครูมืออาชีพ