พันธกิจ
พันธกิจ
 
๑. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
๓. ส่งเสริมการกีฬาและด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
 
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
๕.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพในวิชาชีพ

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษาต่างประเทศ

๗. พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๘. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เพียงพอและทันสมัย

๙. ส่งเสริมเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม