เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน


คำร้อง   พัชรพล     ปานณรงค์

ทำนอง  อรุณวรรณ   สวาทนันท์

        

  สถาบันการเรียนเลิศ เกิดปัญญา               แหล่งวิชาเรียนเลิศประเสริฐผล

มุ่งมั่นพัฒนาค่าของคน                                   อุทิศตนด้วยกายและแรงใจ

ศิษย์อาจารย์ร่วมกันคิดกิจกรรม                        มีคุณธรรมนำพาจิตสดใส

สุขสราญร่มเย็นเน้นวินัย                                 ทุกดวงใจร่วมประสานพัฒนา

เขียวชมพู โบกพัดสะบัดพลิ้ว                           ผืนธงปลิวเป็นมิ่งขวัญการศึกษา

มารยาทงาม ความรู้ดี มีวิชา                           พลานามัยเก่งกล้าหาใดปาน

คณะเทศมนตรีเพียรเสริมสร้าง                         ชุมชนต่างร่วมรัก สมัครสมาน

ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อสร้างสรรค์งาน           ให้เทศบาล ๑ นี้ เลื่องลือไกล