ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ
09 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
29 ม.ค. 59 ถึง 30 ม.ค. 59 โครงการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
13 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558