คติพจน์ของโรงเรียน
คติพจน์ของโรงเรียน

สุวิชาโน    ภว̊     โหติ     ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ