ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนสถาวร ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี
ระห่างจากตลาดและเทศบาล ประมาณ 5 กิโลเมตร 

ปี พ.ศ. 2539 
            เทศบาลเมืองบ้านบึง ใช้งบปประมาณของ เทศบาล จำนวน 1,300,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารประกอบ

โรงอาหาร) 1 หลัง ห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง จำนวน 6 ห้อง บนที่ดินที่ได้รับการบริจาคจาก นายวิชัย และนางคิ้ม สถาวร จำนวน 8 ไร่ 

ปี พ.ศ. 2540 
โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) ได้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540 ในบริเวณ 
โดยใช้อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ให้มีการเรียน 
การสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 55 คน ครู 2 คน 
และครูช่วยราชการ 1 คน 

ปี พ.ศ. 2541 
นายพงษ์ศักดิ์ ประดิษฐ์ศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ที่ทำหน้าที่ครูใหญ่คนแรก และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) 
และในปีนี้ เทศบาลเมืองบ้านบึงได้ใช้งบประมาณ จำนวน 480,000 บาท 
สร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2542 
นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ทำหน้าที่ครูใหญ่เป็นคนต่อมา จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2542 
และตั้งแต่ วันที่ 8 ตุลาคม 2542นายพัชรพล ปานณรงค์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ปี พ.ศ. 2543 
เทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดสรรงบประมาณสมทบกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก 
่สำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 18,900,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างดังต่อไปนี้ 
โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง , อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง,อาคารเรียน 3 ชั้น 
12 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำภายในโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2549 จนปัจจุบัน 
เทศบาลเมืองบ้านบึงได้รับบริจาคที่ดินจากนายวิชัยและนางคิ้ม สถาวร จำนวน 2 ไร่ 
เพื่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 
โดยใช้งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่