สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


บ้านและบึงใหญ ่  หมายถึง   การตั้งชุมชนครั้งแรกของอำเภอบ้านบึง

ที่บริเวณรอบ ๆ บึงใหญ่ใกล้วัดบึงบนหรือวัดบุญญฤทธยาราม

ในปัจจุบันได้แปรสภาพไปไม่ปรากฏให้เห็น

 เทือกเขาสองลูก    หมายถึง เทือกเขาเขียว และเขาโหม่ง

เป็นภูเขากั้นเขตอำเภอบ้านบึงกับอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอศรีราชา

อักษรย่อของโรงเรียน คือ ท.บบ.๑