ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอำไพ แสงจำรัส
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๕ (ทวีโชคอุปถัมภ์)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี คุณสารวนิช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :