กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุฬารา จินดามัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัชนี ทีปกากร
ครู คศ.3

นางสาวชญาภา วัฒนชีพ
ครู คศ.1

นางสาวอรทัย เขจรภักดิ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1