กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุฬารา จินดามัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางรัชนี ทีปกากร
ครู คศ.3

นางสาวชญาภา วัฒนชีพ
ครู คศ.2