กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางวันทนีย์ เพ็งพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2