กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุรางค์ วิเชียรพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันต์
ครู คศ.2

นางสาววันทนีย์ หายเคราะห์
ครู คศ.1

นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2