กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิณประกาย ไกยะวินิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาววันทนีย์ หายเคราะห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวทองสุข ตุ้มทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2