กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชื่นศุกร์ แสงวงกาโร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายสุริยะ บุญเจือ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายณชล ลิ้มภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายไชยา อาจเอื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธิติสรณ์ ทองชายเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2