กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชื่นศุกร์ แสงวงกาโร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุริยะ บุญเจือ
ครู คศ.1

นายณชล ลิ้มภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายไชยา อาจเอื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธิติสรณ์ ทองชายเดช
ครู คศ.2