กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโสภณ หลอดแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพลพิทักษ์ อภิชัยธนกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกานดา เจริญศรี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายพิศาล หาญแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2