กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโสภณ หลอดแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายพลพิทักษ์ อภิชัยธนกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพิศาล หาญแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

สรวิชญ์ จงสกุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5