กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิรมล ศรีแป๊ะบัว
ครู คศ.1

นางสาวสุรางค์ วิเชียรพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางประนอม วัฒนชีพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางศิริรัตน์ แก้วไกรเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2