กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุรพี แซมหิรัญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฎฐ์กฤตตา นวชยพรมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสายใจ ไชยชาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรพิศ ชลศิริพงษ์
ผู้ช่วยครู

นายคณาธิป เจริญศรี
ผู้ช่วยครู