กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุรพี แซมหิรัญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางณัฎฐ์กฤตตา นวชยพรมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสายใจ ไชยชาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพรพิศ ชลศิริพงษ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายคณาธิป เจริญศรี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอรณิชา มากหลาย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2