กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมณฑลธน ไชยเสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศิริรัตน์ แก้วไกรเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนัยนา ลีดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายก้องกิดากร หล้าพรหม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพิชญาพร ผาติอำไพวงศ์
ผู้ช่วยครู

นางสุวรรณี วงษ์หอย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุรางค์ แซ่โก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2