กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา นุ้ยแม้นเนตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางโสพิน ทองดารา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุวพิชญ์ จุลละครินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางจีราพร ไกรษร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3