กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา นุ้ยแม้นเนตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางโสพิน ทองดารา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุวพิชญ์ จุลละครินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพันธิตา ผูกพันธ์
ผู้ช่วยครู

นางจีราพร ไกรษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3