กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายณชล ลิ้มภักดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกานดา เจริญศรี
ผู้ช่วยครู

นายไชยา อาจเอื้อ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีวัชรศักดิ์ วุฒิวิชญานันต์
ครู คศ.1

นายสุริยะ บุญเจือ
ครู คศ.1