งานแนะแนว

นายณชล ลิ้มภักดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานแนะแนว