นักการ / ภารโรง

นายบุญธรรม เทศสวัสดิ์
นักการ / ภารโรง

นางมาลี โพธิ์ธรรม
นักการ / ภารโรง

นางสาวจรูญ จำนงค์ผล
นักการ / ภารโรง

นางสาวไพรัตน์ เอี้ยวฮวด
นักการ / ภารโรง