คณะผู้บริหาร

นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอำไพ แสงจำรัส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุมาลี คุณสารวนิช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกริช เตชะธีระกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุรางค์ วิเชียรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล

นางรัชนี ทีปกากร
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารวิชาการ

นางศิริรัตน์ แก้วไกรเพชร
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงบประมาณ

นายพลพิทักษ์ อภิชัยธนกิจ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3